از گسلهای مهم تهران، گسل ری‌ است که با توجه به مقاوم نبودن ساختمان‌های جنوب تهران در صورت فعّال شدن و وقوع زمین لرزه بسیار پرتلفات خواهد بود.

این گسل از جادّهٔ خاوران شروع شده و با گذر از دولت‌آباد و حرکت بر مسیر جاده کمربندی تهران در حدّ نصاب کوره‌های آجرپزی چهاردانگه به پایان می‌رسد.