این گاه‌شمار از سال ۱۲۲۰ میلادی یعنی نخستین حمله مغول به ایران تا پایه‌گذاری دودمان صفوی توسط شاه اسماعیل یکم در سال ۱۵۰۱ میلادی را در بر می‌گیرد.

عباسیان (۱۲۵۸→ ۷۵۰)
نخستین حمله مغول (۱۲۲۰↓)
اتابکان آذربایجان (۱۲۲۵ → ۱۱۳۶)

_____________________________________________________________________________________________

ایلخانیان (۱۳۳۵ → ۱۲۵۶)
سقوط عباسیان (۱۲۵۸↓)
مظفریان (۱۳۹۳ → ۱۳۱۳)
جلایریان (۱۴۳۲ → ۱۳۳۶)
سربداران (۱۳۸۶ → ۱۳۳۷)
آق‌قویونلوها (۱۵۰۱ → ۱۳۷۸)
قراقویونلوها (۱۴۶۹ → ۱۳۸۹)
تیموریان (۱۵۰۷ → ۱۳۷۰)

سالشمار

تصویر ۲: نسخه‌ای از مثنوی معنوی متعلق به سده ۱۵ میلادی
تصویر ۳: نگاره‌ای از کتاب جامع التواریخ که اسلام آوردن غازان خان را به تصویر کشیده است.
تصویر ۴: نقاشی از حافظ در یک دیوان حافظ متعلق به سده ۱۸ میلادی که در کتابخانه لندن نگهداری می‌شود.
تصویر ۵: مینیاتوری از کتاب مجمع التواریخ حافظ ابرو که دربارهٔ کشتی نوح و نجات جانوران است.
  • ۱۳۹۳ تیمور لنگ ضمن شکست مظفریان آنها را از بغداد اخراج می‌کند.
  • ۱۳۹۷ حمله تیمور لنگ به هندوستان.
  • ۱۴۰۵ مرگ تیمور لنگ. سلطه شاهرخ پسر هنرپرور و صلح‌دوست تیمور بر امپراتوری تقلیل یافته ایران.
  • ۱۴۱۲ درگذشت کلاویخو، سفیر هنری سوم پادشاه پادشاهی کاستیل به ایران در عصر تیموریان و نویسنده کتاب روایت سفر هیئت نمایندگی کلاویخو به دربار تیموری در سمرقند.
تصویر ۶: چهره جهانشاه پادشاه قراقویونلو اثر نقاش ایتالیایی سالواتور روزا

  • iranicaonline.org