کشورهای محاط در خشکی با رنگ سیاه نشان داده شده‌اند.

کشور خشکی‌بست (همچنین محصور در خشکی یا محاط به خشکه یا بی‌دریا)، به کشوری اطلاق می‌شود که هیچ‌گونه دسترسی به آبهای آزاد (اقیانوس‌ها و دریاها) نداشته باشد. در حال حاضر ۴۳ کشور در دنیا این وضعیت را دارند.

فهرست کشورهای محاط در خشکی

*در دریای بستهٔ خزر ساحل دارد.
**در دریاچهٔ بستهٔ آرال ساحل دارد.

کشورهای افزون محاط در خشکی

دو کشور لیختن اشتاین و ازبکستان افزون محاط در خشکی هستند یعنی تمامی همسایگان آنها کشورهای محاط در خشکی هستند.

منبع

Wikipedia contributors, "Landlocked country," Wikipedia, The Free Encyclopedia,