پایانه اتوبوس رانی به فضاهای نسبتاً بزرگی گفته می شود که در آنها امکان تردد و توقف اتوبوسهای درون شهری و برون شهری و سوار و پیاده کردن مسافر وجود دارد. پایانه اتوبوس رانی در مقابل ایستگاه اتوبوس قرار می گیرد که کوچک و فاقد امکانات جانبی است. پایانه های اتوبوس رانی معمولاً در دو نقش عمل می کنند:

  1. پایانه مسافربری برای انتقال مسافران در مسیرهای بین شهری
  2. ایستگاههای انتقالی برای تعویض خطوط

ایران

نمایی از پارک سوار بیهقی

در ایران از ترمینالهای مسافربری پر تردد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

همچنین از ایستگاههای انتقالی نیز موارد زیر قابل توجه هستند:

  • ایستگاه اتوبوس میدان امام خمینی (تهران)
  • ایستگاه اتوبوس پارک سوار بیهقی
  • پایانه صادقیه

جستارهای وابسته