ولسوالی سروبی ممکن است به یکی از این موردها اشاره کند: