بدخشان ممکن از به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: