نرخ کلی باروری در کشورهای جهان در سال ۲۰۱۵

نرخ کلی باروری، میانگین تعداد فرزندانی است که یک زن در طول زندگیش به دنیا می‌آورد. نرخ باروری در ایران بر اساس آمار سال ۲۰۰۸ برابر با ۱/۷۱ کودک به ازا هر زن می‌باشد، که با این توصیف ایران در جایگاه ۱۷۲ جهان قرار دارد. این در حالی است که این نرخ در سال ۲۰۰۳ برابر با ۱/۹۹ کودک به ازا هر زن بوده است.

نرخ جایگزینی جمعیت

نرخ جایگزینی جمعیت(Replacement rate) میزان کلی باروری است که منجر به جبران جمعیت درگذشته با جمعیت جدید می‌شود. اگر هیچ زنی تا پیش از سن زادآوری (حدود ۴۵ تا ۵۰ سال) نمیرد، آنگاه نرخ جایگزینی حدود ۲٫۰ خواهد بود. در کشورهای توسعه یافته این نرخ کمی بیش از ۲٫۰ و در کشورهای در حال توسعه بین ۲٫۵ تا ۳٫۳ است، زیرا برخی از زنان پیش از زادآوری می‌میرند. در سطح جهانی نرخ جایگزینی ۲٫۳۳ است به ازای هر زن است. در این نرخ، جمعیت جهان در رشد جمعیت صفر می‌ماند.

World historical TFR (1950–2015)
UN, average variant, 2010 rev.
Years TFR
1950–1955 4.95
1955–1960 4.89
1960–1965 4.91
1965–1970 4.85
1970–1975 4.45
1975–1980 3.84
1980–1985 3.59
1985–1990 3.39
1990–1995 3.04
1995–2000 2.79
2000–2005 2.62
2005–2010 2.52
2010–2015 2.36

ویکی‌پدیای انگلیسی