تفسیر شهرداری از مناطق شهری تهران (سرخ) و تفسیر وزارت کشور از شهرستان‌های استان تهران (آبی)
مناطق ۲۲گانه شهر تهران.

شهر تهران به ۲۲ منطقه شهرداری بخش شده است.