یک مقاومت الکتریکی.

مقاومت و رسانایی ویژه الکتریکی خصوصیت ذاتی مواد است که میزان مقاومت آنان نسبت به جریان الکتریکی را نمایش می‌دهد. واحد مقاومت ویژه الکتریکی در دستگاه SI اهم در متر است. مقاومت ویژه از اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی مواد بدست می‌آید:

که

R مقاومت الکتریکی (بر واحد اهم Ω)
طول ماده (بر واحد متر m)
A مساحت سطح مقطع ماده (به واحد متر مربع m) است.

مقاومت ویژه الکتریکی وابسته به دمای اجسام است؛ که تقریب خطی آن به صورت زیر است:

مقاومت ویژه برخی مواد

ماده ρ (Ω·m) در ۲۰ سانتیگراد σ (S/m) در ۲۰ سانتیگراد ضریب
دمایی
(K)
منابع
گرافین ۱.۰۰×۱۰ ۱.۰۰×۱۰ −0.0002
نقره ۱.۵۹×۱۰ ۶.۳۰×۱۰ 0.0038
مس ۱.۶۸×۱۰ ۵.۹۶×۱۰ 0.003862
بازپخت کامل مس ۱.۷۲×۱۰ ۵.۸۰×۱۰ 0.00393
طلا ۲.۴۴×۱۰ ۴.۱۰×۱۰ 0.0034
آلومینیم ۲.۸۲×۱۰ ۳.۵۰×۱۰ 0.0039
کلسیم ۳.۳۶×۱۰ ۲.۹۸×۱۰ ۰٫۰۰۴۱
تنگستن ۵.۶۰×۱۰ ۱.۷۹×۱۰ 0.0045
روی ۵.۹۰×۱۰ ۱.۶۹×۱۰ 0.0037
نیکل ۶.۹۹×۱۰ ۱.۴۳×۱۰ ۰٫۰۰۶
لیتیم ۹.۲۸×۱۰ ۱.۰۸×۱۰ ۰٫۰۰۶
آهن ۱.۰۰×۱۰ ۱.۰۰×۱۰ 0.005
پلاتین ۱.۰۶×۱۰ ۹.۴۳×۱۰ 0.00392
قلع ۱.۰۹×۱۰ ۹.۱۷×۱۰ ۰٫۰۰۴۵
فولاد کربنی (1010) ۱.۴۳×۱۰ ۶.۹۹×۱۰
سرب ۲.۲۰×۱۰ ۴.۵۵×۱۰ 0.0039
تیتانیم ۴.۲۰×۱۰ ۲.۳۸×۱۰ ۰٫۰۰۳۸
فولاد ضد زنگ ۶.۹۰×۱۰ ۱.۴۵×۱۰
جیوه ۹.۸۰×۱۰ ۱.۰۲×۱۰ 0.0009
گالیم آرسنید ۱.۰۰×۱۰ to ۱.۰۰×۱۰ ۱.۰۰×۱۰ to ۱۰
ژرمانیم ۴.۶۰×۱۰ ۲٫۱۷ −0.048
آب دریا ۲.۰۰×۱۰ ۴.۸۰
آب استخر شنا ۳.۳۳×۱۰ to ۴.۰۰×۱۰ ۰.۲۵ to ۰.۳۰
آب آشامیدنی ۲.۰۰×۱۰ to ۲.۰۰×۱۰ ۵.۰۰×۱۰ to ۵.۰۰×۱۰
سیلیسیم ۶.۴۰×۱۰ ۱.۵۶×۱۰ −۰.۰۷۵
چوب ۱.۰۰×۱۰ to ۱.۰۰×۱۰ ۱۰ to ۱۰
آب یون‌زدوده ۱.۸۰×۱۰ ۵.۵۰×۱۰
شیشه ۱.۰۰×۱۰ to ۱.۰۰×۱۰ ۱۰ to ۱۰ ?
چوب ۱.۰۰×۱۰ to ۱.۰۰×۱۰ ۱۰ to ۱۰
گوگرد ۱.۰۰×۱۰ ۱۰ ?
جو زمین ۱.۳۰×۱۰ to ۳.۳۰×۱۰ ۳×۱۰ to ۸×۱۰
الماس ۱.۰۰×۱۰ ~۱۰
شیشه سیلیسی ۷.۵۰×۱۰ ۱.۳۰×۱۰ ?
پلی‌اتیلن ترفتالات ۱.۰۰×۱۰ ۱۰ ?
پلی تترافلوئورواتیلن ۱.۰۰×۱۰ to ۱.۰۰×۱۰ ۱۰ to ۱۰ ?

جستارهای وابسته

یادداشت