نشان رسمی تاجیکستان

قانون اساسی تاجیکستان عالی‌ترین متن قانونی در کشور تاجیکستان است. این قانون در ۶ نوامبر ۱۹۹۴ (میلادی) به تصویب رسید.

تاریخچه

تاجیکستان تا سال ۱۹۲۹ (میلادی) بخشی از جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان بود. در این سال از ازبکستان جدا شد و به عنوان یک جمهوری مستقل به عضویت اتحاد جماهیر شوروی درآمد.

استان خودمختار بدخشان

استان خودمختار کوهستانی بدخشان بخشی از جمهوری تاجیکستان است، نمایندگان این استان در مجلس کشور بدون در نظر گرفتن معیار جمعیت انتخاب می‌شوند و یکی از هفت عضو دادگاه قانون اساسی از این استان برگزیده می‌شود.

اصول

  • مرکز جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه است.
  • این قانون زبان رسمی کشور را تاجیکی قرار داده و روسی را زبان ارتباط میان ملتها نامیده‌است استفاده از زبان‌های دیگر را به رسمیت شناخته و اجازه برگزاری جلسات دادرسی به زبان اکثریت مردم محل را داده‌است
  • غیردینی بودن حکومت
  • منشأ مردمیِ قدرت حکومت
  • به رسمیت شناختن حق مالکیت خصوصی
  • نمایندگان مجلس و رئیس جمهور برای یک دورهٔ پنج‌ساله انتخاب می‌شوند. داوطلب شدن برای شرکت در انتخابات مجلس به ۲۵ سال و ریاست جمهوری ۳۵ تا ۶۵ نیاز دارد.
  • داوطلب شدن برای ریاست جمهوری نیاز به ۳۵ تا ۶۵ سال سن، تسلط بر زبان تاجیکی و سکونت در ده سال پیش از انتخابات در خاک تاجیکستان دارد.

مقدمه

ساختار

این قانون در ده بخش و یکصد اصل تنظیم شده‌است.

جستارهای وابسته