نقشهٔ گرینلند

این مقاله شامل فهرست فرودگاه‌های گرینلند است.

محتویات

فرودگاه‌ها

مکان شهر ایکائو یاتا نام فرودگاه
ZZ AD 2 AERODROMES ZZ ZZ ZZ ZZ
آسیات (Egedesminde) Qaasuitsup JEG فرودگاه آسیات
ایلولیسات (Jakobshavn) Qaasuitsup JAV فرودگاه ایلولیست
Ittoqqortoormiit (Scoresbysund) Sermersooq CNP فرودگاه نرلریت اینات (Constable Pynt Airport)
Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) Qeqqata SFJ فرودگاه کانگرلوسواک
Kulusuk Sermersooq KUS فرودگاه کولوسوک
Maniitsoq (Sukkertoppen) Qeqqata JSU فرودگاه مانیتسوک
Narsarsuaq Kujalleq UAK فرودگاه نارسارسواک
نوک (گرینلند) (Godthåb) Sermersooq GOH فرودگاه نوک
Paamiut (Frederikshåb) Sermersooq JFR فرودگاه پامیتو
Pituffik THU پایگاه هوایی ثول
Qaanaaq Qaasuitsup NAQ فرودگاه کاآناگ
Qaarsut / Uummannaq Qaasuitsup JQA فرودگاه کارسوت (Uummannaq Airport)
سیسیمیوت (Holsteinsborg) Qeqqata JHS فرودگاه سیسیمیوت
Upernavik Qaasuitsup JUV فرودگاه آپرناویک
ZZ دیگر فرودگاه‌ها ZZ ZZ ZZ ZZ
NEEM Camp NEEM Camp
Summit Camp Summit Station
ZZ AD 3 HELIPORTS ZZ ZZ ZZ ZZ
Kangilinnguit (Grønnedal) Sermersooq JGR Kangilinnguit Heliport
Nanortalik Kujalleq JNN بالگردگاه نانورتالیک
Narsaq Kujalleq JNS فرودگاه هلیکوپتر نارساک
کاکورتوک (Julianehåb) Kujalleq JJU فرودگاه هلیکوپتر کاکورتوک
Qasigiannguit (Christianshåb) Qaasuitsup JCH فرودگاه هلیکوپتر کاسی‌گیانگوییت
Qeqertarsuaq (Godhavn) Qaasuitsup JGO فرودگاه هلیکوپتر ککرتارسوآگ
ZZ AD 4 HELIPORTS ZZ ZZ ZZ ZZ
Aappilattoq Kujalleq (was Nanortalik) QUV بالگردگاه پیلاتوک (کوجالک)
Aappilattoq Qaasuitsup (was Upernavik) BGAG AOQ بالگردگاه پیلاتوک (کواسویتساپ) (non-IATA identifier: AAP)
اکوناک Qaasuitsup بالگردگاه اکونآک
الیوتساپ پا (Sydprøven) Kujalleq LLU بالگردگاه الویتسوپ پا
Tasiilaq Sermersooq AGM بالگردگاه تاسییلاک (Ammassalik Heliport)
اماسیویک (Sletten) Kujalleq QUW بالگردگاه اماسیویک
Arsuk Sermersooq JRK Arsuk Heliport
Attu Qaasuitsup بالگردگاه اتو
Eqalugaarsuit Kujalleq QFG Eqalugaarsuit Heliport
Igaliku Kujalleq QFX Igaliku Heliport
Iginniarfik Qaasuitsup بالگردگاه ایگینیارفیک
Ikamiut Qaasuitsup بالگردگاه ایکامیوت
Ikerasak Qaasuitsup بالگردگاه ایکراساک (non-IATA identifier: IKE)
Ikerasaarsuk Qaasuitsup بالگردگاه ایکراسآرسوک
Ilimanaq (Claushavn) Qaasuitsup بالگردگاه ایلیماناک
Illorsuit Qaasuitsup IOT بالگردگاه ایلورسوئیت (non-IATA identifier: ILL)
Innarsuit Qaasuitsup IUI Innarsuit Heliport
Isortoq Sermersooq IOQ بالگردگاه ایسرتک
Ittoqqortoormiit (Scoresbysund) Sermersooq OBY بالگردگاه ایتککرتورمییت
Kangaatsiaq Qaasuitsup بالگردگاه کانگاتسیاک
Kangersuatsiaq (Prøven) Qaasuitsup KGQ بالگردگاه کانگرسواتسیاک (non-IATA identifier: KAQ)
Kitsissuarsuit (Hunde Ejlande) Qaasuitsup بالگردگاه کیتسیسوارسویت
Kullorsuaq Qaasuitsup KHQ فرودگاه بالگردگاه کولرسواک (non-IATA identifier: KLQ)
Kuummiit Sermersooq بالگردگاه کومیت
Moriussaq Qaasuitsup فرودگاه هلیکوپتر موریوساک
Nalunaq (سیورستال) Kujalleq (was Nanortalik) Nalunaq Heliport
Narsaq Kujalleq (Frederiksdal) Kujalleq QFN فرودگاه هلیکوپتر نارسارمی‌ییت
Niaqornaarsuk Qaasuitsup فرودگاه هلیکوپتر نیاکورناآرسوک
Niaqornat Qaasuitsup NIQ فرودگاه هلیکوپتر نیاکورنات
Nuugaatsiaq Qaasuitsup JUU بالگردگاه نوگاتسیاک (non-IATA identifier: NUG)
Nuussuaq (Kraulshavn) Qaasuitsup NSQ بالگردگاه نوسواک (non-IATA identifier: NUS)
Qassimiut Kujalleq QJH Qassimiut Heliport
ققرتاق Qaasuitsup فرودگاه هلیکوپتر ککرتاک (non-IATA identifier: QQT)
Saarloq Kujalleq BGSO QOQ Saarloq Heliport
Saattut Qaasuitsup SAE بالگردگاه ساتوت (non-IATA identifier: SAA)
Saqqaq (Solsiden) Qaasuitsup بالگردگاه سقق (non-IATA identifier: QUP)
Savissivik Qaasuitsup SVR بالگردگاه سویسیویک
Sermiligaaq Sermersooq بالگردگاه سرمیلیگاق
Siorapaluk Qaasuitsup SRK بالگردگاه سیوراپالوک
Tasiusaq Kujalleq (was Nanortalik) بالگردگاه تاسیوساک (کوالک)
Tasiusaq Qaasuitsup (was Upernavik) TQA بالگردگاه تاسیوساک (قاشوییتچوپ)
Tiniteqilaaq Sermersooq TQI بالگردگاه تینیتکیلاک
Ukkusissat Qaasuitsup JUK بالگردگاه اوکوسیسات (non-IATA identifier: UKK)
Upernavik Kujalleq (Søndre Upernavik) Qaasuitsup بالگردگاه کویالگ آپرناویک (non-IATA identifier: UPK)
Uummannaq Qaasuitsup UMD بالگردگاه اوماناک

جستارهای وابسته