ردیف شماره ثبت نام اثر استان شهرستان مختصات تاریخ ثبت شهر
1 ۹۵۰ بازار جهرم فارس جهرم ۱۶/۵/۱۳۵۲
2 ۹۶۰ مسجد و مدرسه خان فارس جهرم ۵/۱۰/۱۳۵۲
3 ۹۸۶ مقبره جاماسب حکیم فارس جهرم ۲/۷/۱۳۵۳
4 ۹۸۷ مسجد جامع جهرم فارس جهرم ۲/۷/۱۳۵۳
5 ۹۸۸ چهارطاقی قطب‌آباد فارس جهرم ۲/۷/۱۳۵۳
6 ۱۰۰۴ مقبره شاهزاده فضل بن موسی بن جعفر فارس جهرم ۲۱/۷/۱۳۵۳
7 ۱۳۱۹ قدمگاه جهرم فارس جهرم ۶/۱۰/۱۳۵۵
8 ۱۶۲۶ آب انبار حاج آقارضا فارس جهرم ۲۸/۱/۱۳۵۷
9 ۶۷۸۲ کاروانسرای مخک (۲) فارس جهرم ۱۳۸۱/۱۰/۱۰
10 ۶۷۸۳ بقعه شیخ خلیفه فارس جهرم ۱۳۸۱/۱۰/۱۰
11 ۶۷۸۴ کاروانسرای مخک (۱) فارس جهرم ۱۳۸۱/۱۰/۱۰
12 ۶۷۸۶ چهار طاقی سیمکان فارس جهرم ۱۳۸۱/۱۰/۱۰
13 ۶۷۸۷ دروازه پیر شبیب فارس جهرم ۱۳۸۱/۱۰/۱۰
14 ۶۷۸۸ امامزاده اسدالدهر فارس جهرم ۱۳۸۱/۱۰/۱۰
15 ۶۷۸۹ آب انبار مخک فارس جهرم ۱۳۸۱/۱۰/۱۰
16 ۶۷۹۰ آب انبار حاج آقارضا فارس جهرم ۱۳۸۱/۱۰/۱۰
17 ۷۲۰۱ کاروانسرای آسمانجرد فارس جهرم ۱۲/۱۱/۱۳۸۱
18 ۷۲۰۲ تل قلعه فارس جهرم ۱۲/۱۱/۱۳۸۱
19 ۷۲۰۳ چهار طاقی زاغ فارس جهرم ۱۲/۱۱/۱۳۸۱
20 ۷۲۰۴ تل نقاره خانه شهر خضر فارس جهرم ۱۲/۱۱/۱۳۸۱
21 ۷۲۰۵ چهار طاقی زاغ فارس جهرم ۱۲/۱۱/۱۳۸۱
22 ۷۲۰۶ پل گچی اسفل فارس جهرم ۱۲/۱۱/۱۳۸۱
23 ۷۲۰۷ تل کراده فارس جهرم ۱۲/۱۱/۱۳۸۱
24 ۷۲۰۸ تل قبرستان برایجان فارس جهرم ۱۲/۱۱/۱۳۸۱
25 ۱۵۵۷۰ آسیاب قطب آباد فارس جهرم ۱۷/۳/۱۳۸۵
26 ۱۷۵۰۷ پل اب بر بالا جهرم شهرستان سیمکان روستای کوشک حسن اباد ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ سیمکان

جستار های وابسته