غَرجستان سرزمینی کوهستانی در خاور بادغیس و جایی که مرغاب سرچشمه می‌گیرد است.

جغرافی‌نویسان پیشین عرب آن ناحیه را غرج‌الشار نامیده‌اند. پادشاهان آن ناحیه موسوم بود به «شار» و به گفته مقدسی واژ «غرج» در زبان اهالی آن ناحیه به معنی کوهستان می‌باشد؛ و بنابراین غرج‌الشار به مفهوم کوهستان پادشاه است. در اواخر سده‌های میانه آن سرزمین را غرجستان می‌گفتند و در بیان جنگ‌های مغول نیز به همین یاد شده است. یاقوت گوید غرجستان بیشتر به صورت غرشستان نوشته می‌شود و بیشتر با غورستان که سرزمینی در خاور غرجستان است اشتباه می‌گردد.

اهالی ولایت غرجستان را غرجستانی می‌گفتند که برای سکنه های کوهستانی به کار می‌بردند. این اصطلاح به گمان زیاد از کلمه گَر (کوه) زبان باختری قدیم مشتق است.