شورای سلطنت در آخرین روزهای حکومت شاهنشاهی ایران، با پیشنهاد علی امینی و به دستور محمدرضا پهلوی (آخرین شاه ایران) با هدف ادارهٔ موقت کشور در زمان خروج شاه و هم‌چنین تماس با انقلابیون، به‌منظور امتیاز دادن به آن‌ها و کنترل اوضاع در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۵۷ تشکیل شد.

ابتدا اعضای زیر به‌عنوان اعضای شوای سلطنت معرفی شدند: