سرویس سلامت همگانی نام مشترک چهار سیستم تامین اجتماعی پزشکی در بریتانیا است. بودجه این سیستم‌ها برخلاف اکثر کشورها از مالیات بر مردم تامین می‌شود نه از طریق حق بیمه درمانی. چهار زیر بخش این سازمان عبارتند از:

  1. سرویس سلامت همگانی انگلیس
  2. سرویس سلامت همگانی اسکاتلند
  3. سرویس سلامت همگانی ولز
  4. سرویس سلامت همگانی ایرلند شمالی

  • ویکی انگلیسی