۱۴ سرزمین فرادریایی بریتانیا (سرزمین ماوراء بحار بریتانیا هم نامیده شده‌اند) تحت قیمومیت بریتانیا هستند، گرچه بخشی از آن نیستند. آنها باقی‌مانده‌های امپراتوری بریتانیا هستند که به استقلال نرسیده‌اند یا به ماندن جزو سرزمینهای بریتانیا رای داده‌اند. نام «سرزمینهای فرادریایی بریتانیا» با قانون ۲۰۰۲ سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا معرفی شد و جایگزین نام سرزمینهای وابسته بریتانیا که توسط قانون ملیت ۱۹۸۱ بریتانیا معرفی شده بود. پیش از ۱۹۸۱ سرزمینها مستعمره‌های تاج شناخته می‌شدند. مساحت تخمینی این سرزمین‌ها ۶۶۷٬۰۱۸ مایل مربع و جمعیت تخمینی آن ۲۶۰٬۰۰۰ است.

در حال حاضر هنری بلنگام وزیر مسئول سرزمینها است.