وزارت اطلاعات و امنیت تاجیکستان در سال ۱۹۹۱م تأسیس گردید این سازمان در حقیقت بازمانده اطلاعاتی تاجیکستان کا.گا. ب است. این سازمان دارای نمودارهای یکسان با نمودارهای سازمانی مسکو بود، که بعد از روی کارآمدن بلشویک‌ها در این کشور ایجاد شد و اکثر مشاغل کلیدی آن دراختیار روس‌ها قرارداشت، این سازمان ریاست ونظارت بر کلیه فعالیتهای جاسوسی، ضد جاسوسی، ضد تروریسم، اسلام گرایی و تهاجم فرهنگی و حفظ امنیت ملی را برعهده دارد، رئیس این سازمان در مقابل رئیس جمهور مسئول بوده و گزارشات خود رابه وی ارائه می‌دهد. رئیس فعلی این سازمان خیر الدین عبدالرحیم اُف مب باشد.