زبان پهلوی می‌تواند اشاره به یکی از موارد زیر باشد: