خودکشند قطاری است که بعضی یا تمام واگن‌های آن دارای نیروی رانش است و برای حرکت نیاز به لوکوموتیو ندارد.

پی‌نوشت و منبع