تیرآباد یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان بروان غربی بخش ترکمان‌چای شهرستان میانه واقع شده‌است.

نام قدیم آن باش سیز بوده است باش سیز به معنی بدون سر در زبان آذری میباشد.وعلت نامگذاری آن درقدیم بخاطر بزرگی روستاوبی سر وته بودن آن بوده .البته در ابتدا با نام باج سیز معرفی میشده چرا که اهالی این روستا خراج نمی پرداختند که به مرور زمان به شکل کلمه باش سیز تغییر یافته است.