بازه یا فاصله، زیرمجموعه پیوسته ای از اعداد حقیقی است که بر دو نوع فاصله محدود (کراندار) و فاصله نا محدود (بی کران) است.

کران بازه ها

بازه های کراندار، از دو طرف به دو عدد حقیقی محدود هستند.

بازه های بیکران، حداقل از یک طرف به بی نهایت(ها) منتهی می شوند.

تعریف بازه، به بیان جبری

برای نوشتن یک بازه از چپ به راست با یک کمانک ( ( ) (برای قسمت های باز) و یا قلاب ( [ ) (برای قسمت های بسته) و پس ازآن کران اول و پس از آن ویر گول ( , ) پس از آن کران دوم و پس از آن یک کمانک ( ) ) (برای قسمت های باز) و یا قلاب ( ] ) (برای قسمت های بسته) برای اتمام بازه مینویسم.

در حالت کلی برای اعداد حقیقی a و b داریم:

[a,b] یعنی اعداد a تا b به طوری که این دو عدد هم در بازه وجود دارند.
(a,b) یعنی اعداد a تا b به طوری که این دو عدد در بازه وجود ندارند.
(a,b] یعنی اعداد a تا b به طوری که b در بازه وجود ندارد.
[a,b) یعنی اعداد a تا b به طوری که a در بازه وجود ندارد.

جستارهای وابسته

مجموعه

جزوه آموزش ریاضی پایه

منابع برای مطالعه بیشتر