اچ‌ام‌اس بریتانیا ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: