اقتصاد گذار یا اقتصاد در حال گذار نظام اقتصادی است که از اقتصاد برنامه ریزی شده متمرکز به سوی اقتصاد بازار تغییر می کند. اقتصاد های گذار مجموعه ای از تحولات ساختاری را متحمل می شوند که به دنبال توسعه نهادها مبتنی بر بازار هستند. این اقدامات شامل آزاد سازی اقتصادی می شود که در آن قیمت ها به جای اینکه توسط یک سازمان برنامه ریزی مرکزی تعیین شوند به نیروهای بازار سپرده شده اند. .

References