آستریدها
Balsam I IMG 9566.jpg
گل حنا از خلنگ‌سانان
طبقه‌بندی علمی
کلاد

آستریدها (به انگلیسی: Asteridae) نامی است که برای طبقه‌بندی گیاهان گلدار در سیستم APG II استفاده می‌شود.

asterids

زغال‌اخته‌سانان
خلنگ‌سانانآستریدها

خاس‌سانان
میناسانانEscalloniales
Bruniales
کرفس‌سانان
خواجه‌باشی‌سانانParacryphialesآستریدها

Icacinales
Metteniusales
ابریشم‌آویزسانان
Boraginalesگل‌سپاسی‌سانانVahlialesنعناسانانبادنجان‌سانان

  • in Stevens, P. F. (2001 onwards). . Version 7, May 2006.